Mirai

Rated PG 100 minutes 2018

Film Credits

Director: Mamoru Hosoda

Producer: Yuichiro Saito

Cast: Haru Kuroki, Moka Kamishiraishi, Gen Hoshino, Koji Yakusho, Kumiko Aso, Mitsuo Yoshihara and Yoshiko Miyazaki

Show Times

Sorry there are no showtimes for Mirai on Monday, October 15.

The next date Mirai is playing is Thursday, November 29 .